පින් ඇතුළු කිරීමේ යන්ත්‍රය/ කම්බි කැපීමේ ඉරි තැලීමේ යන්ත්‍රය/ ඊයම් කැපීමේ පෙර සැකසීමේ යන්ත්‍රය

බාගත

 • IISETC.004220190529S නව සහතිකය
  IISETC.004220190529S නව සහතිකය
 • ISO9001 සහතිකය
  ISO9001 සහතිකය
 • ISOcertificate2020.
  ISOcertificate2020.
 • කර්තෘත්වය සොයාගැනීමේ සහතිකය
  කර්තෘත්වය සොයාගැනීමේ සහතිකය
 • ඇතුළත් කිරීමේ යන්ත්‍රය සමඟ අධි තාක්‍ෂණික සහතිකය
  ඇතුළත් කිරීමේ යන්ත්‍රය සමඟ අධි තාක්‍ෂණික සහතිකය